نوشته‌ها

سوپرآلیاژ های مورد استفاده برای فنر

ایلگلوی – Elgiloy Tempered Wire

ویژگی های مواد

            این داده ها فقط به عنوان یک راهنمای مرجع ارائه می شوند و برای اهداف طراحی نیستند. مقادیر و اندازه های مقاومت در معرض تغییر هستند. 

Material Material Properties Maximum Working Temp,  Ultimate Tensile Range,
MPa
Modulus of Elasticity,
MPa
Approx, Design % of Ultimate Tensile (torsional) Common Sizes,
mm
Elgiloy Spring Tempered Wire
AMS 5834
UNS R30003
Cold drawn,  Very high fatigue strength and long life, 316°C 2413/1517 (E) 203,4k (G) 79,3k 45%   0,13 to 19,05

 سایز

Wire Diameter, mm
0,13 0,53 1,04 1,57 2,67 3,94 6,17 11,89
0,18 0,56 1,12 1,65 2,72 3,96 6,35 12,70
0,20 0,58 1,14 1,70 2,77 4,11 6,68 13,49
0,23 0,61 1,19 1,83 2,79 4,37 6,99 14,27
0,25 0,64 1,22 1,85 2,87 4,50 7,77 15,88
0,30 0,71 1,24 2,03 2,90 4,75 7,80 19,05
0,33 0,76 1,27 2,16 3,05 4,88 7,92  
0,36 0,79 1,30 2,26 3,18 5,08 8,41  
0,38 0,81 1,37 2,31 3,43 5,26 8,71  
0,41 0,89 1,40 2,36 3,58 5,54 9,53  
0,43 0,94 1,47 2,49 3,61 5,72 10,31  
0,46 1,02 1,52 2,54 3,76 6,15 11,10  

 ELGILOY خواص فیزیکی عملیات حرارتی شده

Sizes, mm Minimum Tensile Strength, MPa * Minimum Yield Strength, MPa Minimum Elongation, % Reduction of Area, minimum, % HRC
0,03 – 0,00 2275

1999

1,5 Report 46 – 55
0,15 – 2,54 2068

1999

1,5 Report 46 – 55
2,57 – 3,18 1999

1931

4 20 46 – 55
3,20 – 4,32 1999

1931

4 20 46 – 55
4,34 – 6,35 1793

1655

4 20 46 – 55
6,38 – 11,10 1655

1586

6 20 46 – 55
11,13 – Over 1586

1517

8 20 46 – 55

* Tensile strengths are not specified for sizes greater than 14,27 mm